0651722517

Algemene voorwaarden

Huidverbetering kliniek

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (versie 1 september 2020) van Skin Love Aesthetics zijn van toepassing op alle genoemde uitingen, producten, diensten en materialen uitgevoerd door en/of in bezit van Skin Love Aesthetics. Indien er binnen Skin Love Aesthetics een specifieke overeenkomst van kracht is (consentformulier), dan worden de Algemene Voorwaarden geacht onderdeel van deze overeenkomst te zijn.

Artikel 1 – Gehanteerde definities

Uitingen: elke communicatie vanuit Skin Love Aesthetics ongeacht de vorm en het gebruikte medium (zoals website of social media), schriftelijke en mondelinge informatie, foto’s, drukwerk, en andere gelijksoortige vermeldingen.

Producten: de door Skin Love Aesthetics gebruikte en geleverde producten.

Diensten: informatie, presentaties, curcussen, verkoop en promotie van producten, behandelingen en behandelmethoden.

Materialen: reclame- en promotiematerialen, video-opnamen, fotomateriaal etc.

Zorgverlener: de persoon die werkzaam is bij Skin Love Aesthetics en die in de uitoefening van een Huidspecialist een behandelovereenkomst sluit met een wederpartij.

Wederpartij: bezoekers kliniek, klanten, medewerkers, leveranciers, exposanten, cursisten, contacten op social media.

Artikel 2 – Aansprakelijkheid producten, diensten en uitingen

2.1 Volledige tevredenheid voor de geleverde producten, diensten en uitingen kan niet gegarandeerd worden, ondanks dat Skin Love Aesthetics tracht om de geleverde producten, diensten en uitingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid juist en volledig aan te bieden.

2.2 Skin Love Aesthetics kan op geen enkele manier aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade verband houdend met of als gevolg van de door Skin Love Aesthetics geleverde producten en diensten of verstrekte informatie worden gesteld, tenzij anders door de wet bepaald.

2.3 Verwijzingen door Skin Love Aesthetics naar andere, externe bronnen, zoals websites, apps of bedrijven zijn enkel ter informatie van betreffende lezer of bezoeker. Skin Love Aesthetics kan derhalve niet instaan voor de aangeboden inhoud en het functioneren van externe websites, apps of bedrijven, evenals voor de kwaliteit en veiligheid van diensten en/of producten die door de website, de app of het bedrijf worden aangeboden.

2.4 Elke vorm van aansprakelijkheid aangaande websites, apps of bedrijven die geen eigendom zijn van Skin Love Aesthetics, wordt afgewezen.

Artikel 3 – Levering van producten en diensten

3.1 Bij Skin Love Aesthetics wordt getracht om de benoemde uitingen, producten, diensten en materialen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren en te leveren zonder onnodige vertraging.

3.2 Mochten er fouten, gebreken of onvolledigheden bestaan in de door Skin Love Aesthetics geleverde producten en/of diensten, dan zullen deze zo spoedig en volledig mogelijk verholpen worden voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is.

3.3 Voor de geleverde producten en diensten geldt een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

Artikel 4 – Gehanteerde prijzen en betalingen

4.1 Op de website staan de prijzen voor diensten en producten vermeld. Indien de prijs voor een dienst of product niet vermeld staat op de website, kan de wederpartij deze prijs bij de zorgverlener van Skin Love Aesthetics opvragen en een schriftelijke offerte ontvangen.

4.2 De wederpartij is verplicht om gepubliceerde bedragen op de website of in de offerte aan Skin Love Aesthetics te betalen, zodra de wederpartij overgaat tot aankoop van de dienst of het product.

4.3 Indien van toepassing dienen eventuele kortingen op diensten of producten schriftelijk dan wel digitaal door Skin Love Aesthetics voorafgaand aan de aankoop van de dienst of het product te worden vastgesteld. Indien dit niet is gebeurd, dan wordt er vanuit gegaan dat de wederpartij op de hoogte is van en akkoord gaat met de gepubliceerde prijzen en de wederpartij verplicht is om het volledige bedrag binnen de gestelde termijn te betalen.

4.4 Betalingen van diensten vinden plaats op de dag van de behandeling of levering. Alleen met toestemming van de betreffende zorgverlener kan er in uitzonderlijke gevallen betaald worden op factuur na de behandeling of levering. In dit geval, dient de wederpartij uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de factuur het gestelde bedrag over te maken naar het vermelde rekeningnummer van Skin Love Aesthetics onder vermelding van het factuurnummer.

4.5 Skin Love Aesthetics heeft het recht om voor bepaalde diensten een gedeeltelijke dan wel volledige betaling vóór levering van de dienst te vragen. Indien een dergelijke vooruitbetaling door de wederpartij niet plaatsvindt, heeft Skin Love Aesthetics het recht om de betreffende dienst niet te verlenen.

4.6 Skin Love Aesthetics heeft het recht om 50% van de afgesproken diensten in rekening te brengen wanneer een afspraak niet 24 uur van te voren telefonisch of schriftelijk is geannuleerd. Bij geen annulering van de afspraak heeft Skin Love Aesthetics het recht om het gehele bedrag van de afgesproken dienst in rekening te brengen aan de wederpartij.

Artikel 5 – Beëindiging van een overeenkomst

5.1 Indien de wederpartij de verplichtingen tegenover Skin Love Aesthetics niet dan wel niet tijdig of volledig nakomt, de wederpartij verkeert in staat van surseance van betaling of faillissement, dit heeft aangevraagd, of indien er beslag op zijn bezittingen is gelegd, dan heeft Skin Love Aesthetics het recht de betreffende overeenkomst te beëindigen zonder ingebrekestelling met behoud van aanspraak op eventuele schadevergoeding.

Artikel 6 – Gebruik en opslag van persoonlijke gegevens

6.1 De wederpartij gaat met schriftelijke toestemming akkoord met eventuele opslag van verstrekte persoonlijke gegevens in een beveiligd, elektronisch bestand, zoals het patiëntendossier of het mailingsbestand van Skin Love Aesthetics.

6.2 De opgeslagen gegevens (met uitzondering van medische gegevens, tenzij schriftelijke toestemming is afgegeven) kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals administratieve doeleinden, statistieken etc. Bij het verstrekken van persoonlijke gegevens geeft de wederpartij uitdrukkelijk toestemming voor dergelijk gebruik.

6.3 Het gebruik van persoonlijke gegevens voor promotiedoeleinden vereist een afzonderlijke, schriftelijke toestemming van de wederpartij. Voor deze digitale gegevens is Skin Love Aesthetics verantwoordelijk.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Niets van de producten, materialen, diensten of uitingen van Skin Love Aesthetics mag zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming vooraf van Skin Love Aesthetics worden gekopieerd of vermenigvuldigd, hetzij analoog hetzij digitaal. Een dergelijke schriftelijke toestemming kan alleen worden verleend door de eigenaar van Skin Love Aesthetics en dient te worden aangevraagd via info@skinloveaesthetics.nl.

7.2 Het is niet toegestaan om inhoud van de website of andere uitingen te wijzigen. Op de door Skin Love Aesthetics geleverde informatie in alle uitingen is auteursrecht van toepassing, ongeacht van Skin Love Aesthetics of van toeleveranciers van Skin Love Aesthetics. Het is derhalve niet toegestaan dergelijk materiaal te vermenigvuldigen of te kopiëren.

7.3 Indien de wederpartij welke vorm van informatie dan ook verstrekt via eigen uitingen, dan wordt er algemeen aangenomen dat er geen auteursrecht op de informatie rust, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven is. Het staat Skin Love Aesthetics vrij om dergelijke informatie te gebruiken, indien het auteursrecht niet uitdrukkelijk schriftelijk staat aangegeven.

Artikel 8 – Rechten bij overmacht

8.1 Overmacht wordt gedefinieerd als iedere omstandigheid buiten de macht van Skin Love Aesthetics, zoals overstroming, brand, uitzonderlijke weersomstandigheden, staking of overheidsmaatregelen, niet-levering door toeleveranciers van Skin Love Aesthetics enz.

8.2 Indien het niet mogelijk is om bepaalde diensten, producten of materialen te leveren in verband met overmacht, dan is Skin Love Aesthetics genoodzaakt om de levering op te schorten en indien mogelijk alsnog te leveren, zodra de situatie van overmacht beëindigd is. In het geval dit niet meer mogelijk is, dan zal de betreffende overeenkomst vervallen.

8.3 De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan niet-levering op grond van overmacht. Skin Love Aesthetics is niet aansprakelijk voor schade bij de wederpartij ten gevolge van niet-levering op grond van overmacht.

Artikel 9 – Klachtenregeling

9.1 Indien de wederpartij niet tevreden is of een andere verwachting had over de geleverde dienst of product, dan wordt de wederpartij geacht dit bij Skin Love Aesthetics te melden.

9.2 Skin Love Aesthetics zal met elke mogelijkheid, voor zover dit redelijkerwijze haalbaar is, naar een gepaste oplossing zoeken. Mocht het niet mogelijk zijn om ondanks de aangeboden oplossing de wederpartij in onderling overleg alsnog tevreden te stellen, dan kan de wederpartij een klachtenprocedure in gang stellen.

9.3 Voor het indienen van een klacht wordt de wederpartij verzocht om dit per e-mail (info@skinloveaesthetics) of telefonisch (06-51722517) kenbaar te maken.

Artikel 10 – Wijzigingen Algemene Voorwaarden

10.1 Het staat Skin Love Aesthetics te allen tijde vrij om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Na een doorgevoerde wijziging vervallen eerdere versies van de Algemene Voorwaarden zoals deze voorheen van kracht waren.

10.2 Indien enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden volgens wettelijke bepalingen niet uitvoerbaar is, dan blijven overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht en zal de betreffende bepaling zo spoedig en volledig mogelijk gewijzigd worden, zodanig dat deze conform de wet rechtsgeldig is.

10.3 Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen aangaande de bepalingen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

Waarom kiezen voor

Skin Love Aesthetics

Airco

Geniet tijdens warm weer heerlijk van airco in onze kliniek.

Gratis Wifi

Tijdens uw behandeling kunt u gebruik maken van onze gratis Wifi.

WhatsApp whatsapp
Bel ons phone
chat